Art. 1 – Identiteit van de ondernemer Naam ondernemer: MY SWEET MEMORIES EZ Maatschappelijke zetel: Claeysstraat 17, 8020 Ruddervoorde E-mailadres: info@mysweetmemories.be KvK-nummer: 0744.466.387 BTW-nummer: BE 0744.466.387 Website: www.mysweetmemories.be

Art. 2 – Toepassingsgebied - De e-commerce website van My Sweet Memories, een eenmanszaak met maatschappelijke zetel te Claeysstraat 17, 8020 Ruddervoorde , BTW BE 0744.466.387 , biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen. - Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van My Sweet Memories moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. - Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door My Sweet Memories aanvaard zijn.

Art. 3– Prijs - Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen. - Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. Het bedrag van de leverings- en verzendkosten wordt aangegeven op de website en alleszins duidelijk vermeld vooraleer de bestelling definitief is. - De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. - De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Art. 4 – Aanbod - Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden My Sweet Memories niet. My Sweet Memories is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. My Sweet Memories is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zetof drukfouten. - Alle afbeeldingen, foto’s, tekeningen, gegevens betreffende gewicht, afmeting, kleur, afbeeldingen van etiketten, … op de website van My Sweet Memories gelden evenwel slechts bij benadering, zijn indicatief en niet bindend. Kleuren kunnen in bepaalde mate afwijken van de werkelijkheid. Eventuele afwijkingen kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding of verbreking van de overeenkomst. - Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of  leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met My Sweet Memories. - Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door My Sweet Memories. My Sweet Memories kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Art. 5– Bestelling – overeenkomst - De klant moet minstens 18 jaar oud zijn. - My Sweet Memories kan een bestelling weigeren in de volgende gevallen: 1. Indien de klant minderjarig blijkt te zijn; 2. Indien er in het aanbod een vergissing of fout werd begaan; 3. Indien het leveradres zich niet in België of Nederlans situeert; 4. Indien de voorraad van een bepaald artikel is uitgeput; 5. Indien er sprake is van overmacht, kwade trouw of rechtsmisbruik; 6. Indien er geen betaling werd ontvangen. - De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de klant een bestelling plaatst en bijgevolg het aanbod aanvaardt.

Art. 6 – Betaling - Een aankoop is slechts definitief na ontvangst van de betaling. - Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt. - Voor online aankopen aanvaard My Sweet Memories de volgende betaalmiddelen:  Bancontact, Ideal en overschrijving. Bij het plaatsen van een PRE - ORDER vragen wij steeds een voorafbetaling van 50%. Van zodra wij in het bezit zijn van de artikelen vragen wij het resterende bedrag binnen de 3 werkdagen in orde te maken. Gezien een PRE - ORDER niet geannuleerd kan worden, voeren wij geen terugebetalingen uit.

Art. 7 – Levering - De levering vindt ten vroegste plaatst na ontvangst van de volledige betaling. - Na ontvangst van de volledige betaling, worden de bestelde producten geleverd binnen de termijn zoals aangegeven bij de bestelling. De aangegeven leveringstermijnen zijn indicatief. Tijdens verlofperiodes kan de verzendtermijn langer zijn, maar dit zal duidelijk vermeld worden op de site. - De producten worden geleverd op het door de klant tijdens de bestelling aangegeven adres. Foutief doorgegeven adressen zijn de uitsluitende verantwoordelijkheid van de klant en kunnen aanleiding geven tot extra kosten. - Tenzij anders vermeld, worden leveringen uitgevoerd door Bpost en kunnen deze gebeuren aan huis, in een postpunt of in een Bpost pakjesautomaat. - My Sweet Memories is niet verantwoordelijk voor laattijdige levering of niet-levering door haar logistieke partner. - Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België en Nederland. - Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan My Sweet Memories.

Art. 8 – Op maat gemaakte producten - Bestellingen van op maat gemaakte producten kunnen enkel geannuleerd worden indien My Sweet Memories nog geen aanvang heeft genomen met het maken van de producten. - Producten die specifiek op maat van de klant gemaakt worden, kunnen niet worden geruild of teruggenomen door My Sweet Memories. Voor specifiek op maat gemaakte producten geldt het herroepingsrecht zoals opgenomen in artikel 9 van deze algemene voorwaarden niet.

Art. 9 – Herroepingsrecht (bedenktermijn) bij verkoop op afstand - De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen. - De klant heeft het recht om binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van het product, zonder motivering en zonder betaling van een boete, de overeenkomst met betrekking tot de aankoop op afstand van een product te herroepen en dit conform de hierna weergeven voorwaarden en modaliteiten. - De in lid 2 weergegeven termijn van 14 kalenderdagen neemt een aanvang: o hetzij de dag nadat de klant, of een vooraf door de klant aangewezen derde die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen; o hetzij, in geval van meerdere producten of producten samengesteld uit verschillende zendingen of onderdelen die deel uitmaken van een enkele bestelling maar die afzonderlijk worden geleverd, de dag nadat de klant, of een vooraf door de klant aangewezen derde die niet de vervoerder is, het laatste product, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen; o hetzij, in geval van regelmatige levering gedurende een bepaalde periode, de dag nadat de klant of een vooraf door de klant aangewezen derde die niet de vervoerder is, het eerste product heeft ontvangen. - De klant informeert My Sweet Memories van zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen voor het verstrijken van de herroepingstermijn van 14 kalenderdagen door: a) hetzij het op de website ter beschikking gestelde herroepingsformulier ingevuld en ondertekend over te maken aan My Sweet Memories b) hetzij een ondubbelzinnige verklaring waaruit duidelijk de beslissing tot herroeping van de overeenkomst blijkt, over te maken aan My Sweet Memories. - Ten laatste 14 kalenderdagen na de melding van de herroeping aan My Sweet Memories bezorgt de klant de producten terug of overhandigt die aan My Sweet Memories of aan een persoon die door My Sweet Memories gemachtigd is om de producten in ontvangst te nemen. a) De klant zendt de producten terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking. b) De klant draagt de rechtstreekse kosten voor het terugzenden van de producten. - Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de klant. - Tijdens de bedenktermijn verbindt de klant er zich toe om zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. De klant verbindt er zich tevens toe om het product slechts uit te pakken of te gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen waarbij als uitgangspunt geldt dat de klant het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel mag doen. - De klant is aansprakelijk voor de waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan nodig om de goede werking van het product vast te stellen. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt My Sweet Memories zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. - Binnen 14 dagen na de melding van herroeping aan My Sweet Memories en op voorwaarde dat de klant de producten daadwerkelijk heeft teruggestuurd (minstens een bewijs van terugzending voorlegt) of terugbezorgd aan My Sweet Memories wordt de volledige aankoopprijs van de producten terugbetaald met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de klant de bestelling heeft betaald. - De klant is niet gerechtigd een beroep te doen op zijn herroepingsrecht in navolgende gevallen: a) de prijs van de producten of diensten is gebonden aan schommelingen op de financiële markt waarop My Sweet Memories geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen; b) de geleverde goederen zijn specifiek gemaakt op maat van de klant, vervaardigd volgens de specificaties van de klant of zijn duidelijk voor een specifieke persoon bestemd; c) de geleverde goederen snel kunnen bederven of zijn beperkt houdbaar; d) de verzegelde goederen na de levering geopend zijn en niet teruggezonden kunnen worden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne; e) de geleverde goederen na de levering onherroepelijk zijn vermengd met andere producten;

Art. 10 – Controle, klachten en garantie - Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. - My Sweet Memories arandeert de conformiteit van de door haar aangeboden producten zoals voorzien in de wettelijke consumentengarantie. - De klant verbindt er zich toe om de geleverde goederen bij de levering onmiddellijk in ontvangst te nemen en te onderzoeken of de kwaliteit ervan overeenstemt met hetgeen werd overeengekomen. - De klant dient elk gebrek aan overeenstemming binnen een termijn van twee maanden na de vaststelling ervan schriftelijk aan My Sweet Memories mee te delen. Bij gebreke aan een dergelijke mededeling van het gebrek aan My Sweet Memories binnen twee maanden na de vaststelling ervan verliest de klant zijn recht om een vordering wegens gebrek aan overeenstemming tegen My Sweet Memories in te stellen. - In het geval van een gebrek aan conformiteit heeft de klant recht op herstel of vervanging van het product binnen een redelijke termijn. - De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, slijtage, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Art. 11 – Aansprakelijkheid - My Sweet Memories is niet aansprakelijk voor typefouten die de klant zelf heeft doorgestuurd. - My Sweet Memories is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden, ook niet van aangestelden of werknemers, tenzij in geval van bedrog, opzettelijke fout of zware fout. - De eventuele aansprakelijkheid van My Sweet Memories is in elk geval beperkt tot de aankoopprijs van het product. - My Sweet Memories is in geen geval aansprakelijk voor of gehouden tot vergoeding van immateriële, indirecte of gevolgschade van welke aard ook, zoals, maar niet beperkt tot, winstderving, omzetverlies, inkomstenderving of schade/ vorderingen aan derden. - My Sweet Memories is niet aansprakelijk voor verlies of schade bij gebruik van een product.

Art. 12 – Intellectuele eigendom - De website, logo’s, foto’s, beelden, teksten, werken en andere bestanddelen van de website zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij My Sweet Memories, hetzij bij leveranciers of andere rechthebbenden liggen. - De gehele of gedeeltelijke reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassing, gebruik voor commerciële doeleinden op welke wijze dan ook, het elektronisch opslaan of gebruiken voor onwettige doeleinden is verboden, zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van My Sweet Memories, haar leveranciers of andere rechthebbenden.

Art. 13 – Overmacht - Elke partij is van rechtswege bevrijd en niet gehouden tot nakoming van enige verbintenis jegens de wederpartij ingeval van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan de situatie waarin de uitvoering van de overeenkomst door één van de partijen geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, verhinderd wordt door omstandigheden buiten de wil van die partij, zelfs al was deze omstandigheid ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst reeds te voorzien. Zonder exhaustief te zijn, worden alleszins als overmacht beschouwd: uitputting van de voorraad, vertragingen in of uitblijven van leveringen door leveranciers van een partij, tenietgaan van goederen of apparatuur ten gevolge van ongevallen, machinebreuk, staking of lock-out, brand, oproer, epidemie, overstroming, natuurramp, elektrische, informatica-, internet of telecommunicatiestoringen, beslissingen of interventies van overheidswege (met inbegrip van de weigering of annulering van een vergunning of licentie), brandstoftekorten, fouten of vertragingen te wijten aan derden. De partij die zich op overmacht beroept is niet verplicht om het ontoerekenbaar en onvoorzienbaar karakter van de omstandigheid die overmacht uitmaakt te bewijzen. - Ingeval van overmacht worden de verplichtingen van de desbetreffende partij opgeschort. De partijen zullen in dergelijk geval alle redelijke inspanningen verrichten om de gevolgen van een overmachtssituatie te beperken. Ingeval de overmacht langer dan twee maanden zou duren, is de andere partij gerechtigd om de overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden, zonder dat de partij die zich op overmacht beroept tot betaling van enige vergoeding aan de andere partij kan worden gehouden.

Art. 14 – Klantendienst De klantendienst van My Sweet Memories is bereikbaar via e-mail op info@mysweetmemories.be. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Art. 15 – Privacy - De verantwoordelijke voor de verwerking, My Sweet Memories respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden. - U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan My Sweet Memories, Claeysstraat 17, 8020 Ruddervoorde gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn. - In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot My Sweet Memories, Claeysstraat 17, 8020 Ruddervoorde. - Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. - De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, My Sweet Memories heeft dus geen toegang tot uw paswoord. - My Sweet Memories houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. - Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op info@mysweetmemories.be.

Art. 16 – Gebruik van cookies - Tijdens een bezoek aan de site kunnen `cookies` op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. - U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Art. 17 – Wijziging voorwaarden Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van My Sweet Memories. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Art. 18 – Toepasselijk recht – Geschillen De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/). (Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.) 

Inhoudsopgave:
• Art. 1 – Identiteit van de ondernemer
• Art. 2 – Toepassingsgebied
• Art. 3 – Prijs
• Art. 4 – Aanbod
• Art. 5 – Bestelling – overeenkomst
• Art. 6 – Betaling
• Art. 7 – Levering
• Art. 8 – Op maat gemaakte producten
• Art. 9 – Herroepingsrecht (bedenktermijn) bij verkoop op afstand
• Art. 10 – Controle, klachten en garantie
• Art. 11 – Aansprakelijkheid
• Art. 12 – Intellectuele eigendom
• Art. 13 – Overmacht
• Art. 14 – Klantendienst
• Art. 15 – Privacy
• Art. 16 – Gebruik van cookies
• Art. 17 – Wijziging voorwaarden
• Art. 18 – Toepasselijk recht – Geschillen

Art. 1 – Identiteit van de ondernemer
Naam ondernemer: MY SWEET MEMORIES EZ
Maatschappelijke zetel: Claeysstraat 17, 8020 Ruddervoorde
E-mailadres: info@mysweetmemories.be
KvK-nummer: 0744.466.387
BTW-nummer: BE 0744.466.387
Website: www.mysweetmemories.be

Art. 2 – Toepassingsgebied
- De e-commerce website van My Sweet Memories, een eenmanszaak met maatschappelijke zetel te Claeysstraat 17, 8020 Ruddervoorde , BTW BE 0744.466.387 , biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.
- Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van My Sweet Memories moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden.
- Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door My Sweet Memories aanvaard zijn.

Art. 3– Prijs
- Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.
- Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. Het bedrag van de leverings- en verzendkosten wordt aangegeven op de website en alleszins duidelijk vermeld vooraleer de bestelling definitief is.
- De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven.
- De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Art. 4 – Aanbod
- Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden My Sweet Memories niet. My Sweet Memories is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. My Sweet Memories is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.
- Alle afbeeldingen, foto’s, tekeningen, gegevens betreffende gewicht, afmeting, kleur, afbeeldingen van etiketten, … op de website van My Sweet Memories gelden evenwel slechts bij benadering, zijn indicatief en niet bindend. Kleuren kunnen in bepaalde mate afwijken van de werkelijkheid. Eventuele afwijkingen kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding of verbreking van de overeenkomst.
- Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met My Sweet Memories.
- Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door My Sweet Memories. My Sweet Memories kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Art. 5– Bestelling – overeenkomst
- De klant moet minstens 18 jaar oud zijn.
- My Sweet Memories kan een bestelling weigeren in de volgende gevallen:
1. Indien de klant minderjarig blijkt te zijn;
2. Indien er in het aanbod een vergissing of fout werd begaan;
3. Indien het leveradres zich niet in België of Nederlans situeert;
4. Indien de voorraad van een bepaald artikel is uitgeput;
5. Indien er sprake is van overmacht, kwade trouw of rechtsmisbruik;
6. Indien er geen betaling werd ontvangen.
- De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de klant een bestelling plaatst en bijgevolg het aanbod aanvaardt.

Art. 6 – Betaling
- Een aankoop is slechts definitief na ontvangst van de betaling.
- Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.
- Voor online aankopen aanvaard My Sweet Memories de volgende betaalmiddelen: MasterCard, Bancontact en overschrijving.

Art. 7 – Levering
- De levering vindt ten vroegste plaatst na ontvangst van de volledige betaling.
- Na ontvangst van de volledige betaling, worden de bestelde producten geleverd binnen de termijn zoals aangegeven bij de bestelling. De aangegeven leveringstermijnen zijn indicatief. Tijdens verlofperiodes kan de verzendtermijn langer zijn, maar dit zal duidelijk vermeld worden op de site.
- De producten worden geleverd op het door de klant tijdens de bestelling aangegeven adres. Foutief doorgegeven adressen zijn de uitsluitende verantwoordelijkheid van de klant en kunnen aanleiding geven tot extra kosten.
- Tenzij anders vermeld, worden leveringen uitgevoerd door Bpost en kunnen deze gebeuren aan huis, in een postpunt of in een Bpost pakjesautomaat.
- My Sweet Memories is niet verantwoordelijk voor laattijdige levering of niet-levering door haar logistieke partner.
- Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België en Nederland.
- Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan My Sweet Memories.

Art. 8 – Op maat gemaakte producten
- Bestellingen van op maat gemaakte producten kunnen enkel geannuleerd worden indien My Sweet Memories nog geen aanvang heeft genomen met het maken van de producten.
- Producten die specifiek op maat van de klant gemaakt worden, kunnen niet worden geruild of teruggenomen door My Sweet Memories. Voor specifiek op maat gemaakte producten geldt het herroepingsrecht zoals opgenomen in artikel 9 van deze algemene voorwaarden niet.

Art. 9 – Herroepingsrecht (bedenktermijn) bij verkoop op afstand
- De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen.
- De klant heeft het recht om binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van het product, zonder motivering en zonder betaling van een boete, de overeenkomst met betrekking tot de aankoop op afstand van een product te herroepen en dit conform de hierna weergeven voorwaarden en modaliteiten.
- De in lid 2 weergegeven termijn van 14 kalenderdagen neemt een aanvang:
o hetzij de dag nadat de klant, of een vooraf door de klant aangewezen derde die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen;
o hetzij, in geval van meerdere producten of producten samengesteld uit verschillende zendingen of onderdelen die deel uitmaken van een enkele bestelling maar die afzonderlijk worden geleverd, de dag nadat de klant, of een vooraf door de klant aangewezen derde die niet de vervoerder is, het laatste product, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
o hetzij, in geval van regelmatige levering gedurende een bepaalde periode, de dag nadat de klant of een vooraf door de klant aangewezen derde die niet de vervoerder is, het eerste product heeft ontvangen.
- De klant informeert My Sweet Memories van zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen voor het verstrijken van de herroepingstermijn van 14 kalenderdagen door:
a) hetzij het op de website ter beschikking gestelde herroepingsformulier ingevuld en ondertekend over te maken aan My Sweet Memories;
b) hetzij een ondubbelzinnige verklaring waaruit duidelijk de beslissing tot herroeping van de overeenkomst blijkt, over te maken aan My Sweet Memories.
- Ten laatste 14 kalenderdagen na de melding van de herroeping aan My Sweet Memories bezorgt de klant de producten terug of overhandigt die aan My Sweet Memories of aan een persoon die door My Sweet Memories gemachtigd is om de producten in ontvangst te nemen.
a) De klant zendt de producten terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking.
b) De klant draagt de rechtstreekse kosten voor het terugzenden van de producten.
- Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de klant.
- Tijdens de bedenktermijn verbindt de klant er zich toe om zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. De klant verbindt er zich tevens toe om het product slechts uit te pakken of te gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen waarbij als uitgangspunt geldt dat de klant het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel mag doen.
- De klant is aansprakelijk voor de waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan nodig om de goede werking van het product vast te stellen. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt My Sweet Memories zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.
- Binnen 14 dagen na de melding van herroeping aan My Sweet Memories en op voorwaarde dat de klant de producten daadwerkelijk heeft teruggestuurd (minstens een bewijs van terugzending voorlegt) of terugbezorgd aan My Sweet Memories wordt de volledige aankoopprijs van de producten terugbetaald met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de klant de bestelling heeft betaald.
- De klant is niet gerechtigd een beroep te doen op zijn herroepingsrecht in navolgende gevallen:
a) de prijs van de producten of diensten is gebonden aan schommelingen op de financiële markt waarop My Sweet Memories geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
b) de geleverde goederen zijn specifiek gemaakt op maat van de klant, vervaardigd volgens de specificaties van de klant of zijn duidelijk voor een specifieke persoon bestemd;
c) de geleverde goederen snel kunnen bederven of zijn beperkt houdbaar;
d) de verzegelde goederen na de levering geopend zijn en niet teruggezonden kunnen worden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne;
e) de geleverde goederen na de levering onherroepelijk zijn vermengd met andere producten;

Art. 10 – Controle, klachten en garantie
- Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen.
- My Sweet Memories arandeert de conformiteit van de door haar aangeboden producten zoals voorzien in de wettelijke consumentengarantie.
- De klant verbindt er zich toe om de geleverde goederen bij de levering onmiddellijk in ontvangst te nemen en te onderzoeken of de kwaliteit ervan overeenstemt met hetgeen werd overeengekomen.
- De klant dient elk gebrek aan overeenstemming binnen een termijn van twee maanden na de vaststelling ervan schriftelijk aan My Sweet Memories mee te delen. Bij gebreke aan een dergelijke mededeling van het gebrek aan My Sweet Memories binnen twee maanden na de vaststelling ervan verliest de klant zijn recht om een vordering wegens gebrek aan overeenstemming tegen My Sweet Memories in te stellen.
- In het geval van een gebrek aan conformiteit heeft de klant recht op herstel of vervanging van het product binnen een redelijke termijn.
- De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, slijtage, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Art. 11 – Aansprakelijkheid
- My Sweet Memories is niet aansprakelijk voor typefouten die de klant zelf heeft doorgestuurd.
- My Sweet Memories is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden, ook niet van aangestelden of werknemers, tenzij in geval van bedrog, opzettelijke fout of zware fout.
- De eventuele aansprakelijkheid van My Sweet Memories is in elk geval beperkt tot de aankoopprijs van het product.
- My Sweet Memories is in geen geval aansprakelijk voor of gehouden tot vergoeding van immateriële, indirecte of gevolgschade van welke aard ook, zoals, maar niet beperkt tot, winstderving, omzetverlies, inkomstenderving of schade/ vorderingen aan derden.
- My Sweet Memories is niet aansprakelijk voor verlies of schade bij gebruik van een product.

Art. 12 – Intellectuele eigendom
- De website, logo’s, foto’s, beelden, teksten, werken en andere bestanddelen van de website zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij My Sweet Memories, hetzij bij leveranciers of andere rechthebbenden liggen.
- De gehele of gedeeltelijke reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassing, gebruik voor commerciële doeleinden op welke wijze dan ook, het elektronisch opslaan of gebruiken voor onwettige doeleinden is verboden, zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van My Sweet Memories, haar leveranciers of andere rechthebbenden.

Art. 13 – Overmacht
- Elke partij is van rechtswege bevrijd en niet gehouden tot nakoming van enige verbintenis jegens de wederpartij ingeval van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan de situatie waarin de uitvoering van de overeenkomst door één van de partijen geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, verhinderd wordt door omstandigheden buiten de wil van die partij, zelfs al was deze omstandigheid ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst reeds te voorzien. Zonder exhaustief te zijn, worden alleszins als overmacht beschouwd: uitputting van de voorraad, vertragingen in of uitblijven van leveringen door leveranciers van een partij, tenietgaan van goederen of apparatuur ten gevolge van ongevallen, machinebreuk, staking of lock-out, brand, oproer, epidemie, overstroming, natuurramp, elektrische, informatica-, internet of telecommunicatiestoringen, beslissingen of interventies van overheidswege (met inbegrip van de weigering of annulering van een vergunning of licentie), brandstoftekorten, fouten of vertragingen te wijten aan derden. De partij die zich op overmacht beroept is niet verplicht om het ontoerekenbaar en onvoorzienbaar karakter van de omstandigheid die overmacht uitmaakt te bewijzen.
- Ingeval van overmacht worden de verplichtingen van de desbetreffende partij opgeschort. De partijen zullen in dergelijk geval alle redelijke inspanningen verrichten om de gevolgen van een overmachtssituatie te beperken. Ingeval de overmacht langer dan twee maanden zou duren, is de andere partij gerechtigd om de overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden, zonder dat de partij die zich op overmacht beroept tot betaling van enige vergoeding aan de andere partij kan worden gehouden.

Art. 14 – Klantendienst
De klantendienst van My Sweet Memories is bereikbaar via e-mail op info@mysweetmemories.be. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Art. 15 – Privacy
- De verantwoordelijke voor de verwerking, My Sweet Memories respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden.
- U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan My Sweet Memories, Claeysstraat 17, 8020 Ruddervoorde, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.
- In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot My Sweet Memories, Claeysstraat 17, 8020 Ruddervoorde.
- Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.
- De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, My Sweet Memories heeft dus geen toegang tot uw paswoord.
- My Sweet Memories houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.
- Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op info@mysweetmemories.be.

Art. 16 – Gebruik van cookies
- Tijdens een bezoek aan de site kunnen `cookies` op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
- U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Art. 17 – Wijziging voorwaarden
Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van My Sweet Memories. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Art. 18 – Toepasselijk recht – Geschillen
De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen.
De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van onze laatste producten.
Aanmelden
© 2020 - 2021 My Sweet Memories | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel